# یادداشتی_از_مایلی‌کهن_درباره‌ی_مسایل_اخیر_فوتبال_!