# قطبی_41_بازیکن_را_به_اردوی_تیم_ملی_فوتبال_دعوت_کرد