# فیروز_کریمی:_گفته_ام_برای_مایلی_کهن_قیم_بگیرند_!!!