# فیروز_کریمی:_مایلی_کهن_از_حالت_نرمال_خارج_شده_است