المپیک لیون قهرمان لیگ 1 فوتبال فرانسه شد

٢٨/٢/١٣٨٧

اوسر ١-٣ (توماس ٧٨ - بنزما ٢ و فرد ٩ و کالستروم ۵٣)

لنس ٢-٢ (مونتروبیو (پ) ٧٠ و مائولیدا ٨۵ - کاوناگی ۶۵ و دیوید بلیون ٨٣)

لورینت ١-١ (سایفی ۴٣ - باستوس ۵۵)

مارسی ۴-٣ استراسبورگ (جبرئیل سیسه ۴۵و٧٨و نسری ۴۵و نیانگ ٧ - زنکه ٧٢و گامیرو ١٩و فانچونه١١)

متز ۴-٣ لمان (باربوسا ٣ و پجانیچ ١٣ و گوئیه ٣٣ و بسات ٨٠ - تیلیو ۵١ و کوتادور ۵۵ و سسگنون ٨٣)

نانسی ٢-٣ رن (نتسایی ٧ و لوئیز ۵۴ - امبیا ٣١ و پاجیس ۴٧و۵٧)

نیس ٣-١ کان (هلبویک ٢٨ و ادرسون(پ)۶٣ و باکاری کونه ٨٩ - تودیچ ۴۵)

سنت اتین ۴-٠ موناکو (گومیس ۴و٧ و درنیس ٣٣ و فیندونو ٨٠)

سوشو ١-٢ پاریس سنت جرمن (انداو ٧٣ - دیانه ٢٢ و ٨١)

تولوز ٢-١ والنسینه (متیو ۴ و سایریکس ٧۴ - آئودل ٣٧)

 

جدول لیگ ١ فوتبال فرانسه (هفته ٣٨) :

لیون ٧٩ (لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا : مستقیم)

بوردو ٧۵ (لیگ قرمانان باشگاه های اروپا : مستقیم)

مارسی ۶٢ (لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا : غیر مستقیم)

نانسی ۶٠ (جام یوفا)

سنت اتین ۵٨

رن ۵٨

لیل ۵٧

نیس ۵۵

لمان ۵٣

لورینت ۵٢

کان ۵١

موناکو ۴٧

والنسینه ۴۵

سوشو ۴۴

اوسر ۴۴

پاریس سنت جرمن ۴٣

تولوز ۴٢

لنس ۴٠ (سقوط کرده به لیگ ٢ فوتبال فرانسه)

استراسبورگ ٣۵ (سقوط کرده به لیگ ٢ فوتبال فرانسه)

متز ٢۴ (سقوط کرده به لیگ ٢ فوتبال فرانسه)

 

آقای گل لیگ ١ فوتبال فرانسه : کریم بنزما با ٢٠ گل زده.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید